Fonduri mai multe pentru învățământ de la Banca Mondială

0
168

În cadrul celei mai recente vizite de lucru a Băncii Mondiale în Republica Moldova s-a anunțat mărirea fondurilor îndreptate către educație. 

Vizita oficialilor Băncii Mondiale a avut loc în perioada 13-17 iunie, în urma acesteia Ministerul Educației transmițând un comunicat de presă în care se menționează domeniile care vor primi sume mai mari de bani. Este vorba de sectorul revi­zu­i­rii pro­gra­mei șco­lare care implică și simplificarea acesteia, dar și în domeniul for­mării pro­fe­sio­nale a vii­to­ri­lor peda­gogi. În plus, alte fonduri vor fi îndreptate spre con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ți­lor Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal Șco­lar și a Agen­ției Națio­nale pen­tru Cur­ri­cu­lum și Eva­lu­are.

Andrea C. Gue­des, ofi­țer supe­rior de ope­ra­țiuni în dome­niul Prac­tici Glo­bale Educațio­nale dat declarații în urma vizitei Băncii Mondiale. „Voi ela­bora un raport deta­liat pe mar­gi­nea fie­că­rei pro­pu­neri în parte. Este nece­sar să sta­bi­lim, de comun acord, asu­pra căror obiec­tive ne vom con­cen­tra efor­tu­rile pen­tru a atinge rezul­ta­tele cele mai bune. La rea­li­za­rea lor putem implica spe­cia­liști și par­te­neri inter­națio­nali, care să vă ofere exper­tiza nece­sară”, a spus Andrea C. Gue­des.

Pe agenda de lucru au mai fost și discuțiile despre îmbunătățirea Sis­te­mu­lui Infor­ma­ţio­nal de Mana­ge­ment în Edu­ca­ție (SIME). Astfel, acesta ar putea include în viitor nu doar date des­pre școli pri­mare, gim­na­zii și licee, ci și des­pre insti­tu­ți­ile de învă­țământ pre­ș­co­lar, pro­fe­sio­nal teh­nic și învă­țământ supe­rior.

Sursă: InfoPrut.ro

Sursă foto: agora.md

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ