La carte, băieţi!

0
72

În acest an, România a suplimentat numărul de locuri oferite tinerilor basarabeni în liceele şi universităţile de peste Prut. Pentru anul de studii 2008 – 2009 au fost oferite 2 442 de locuri, cu circa 400 de locuri mai mult decât în anul trecut. Absolvenţii de gimnaziu din R. Moldova care doresc să-şi continue studiile în învăţământul liceal din România, dar şi absolvenţii de liceu care doresc să înveţe în universităţile de peste Prut, îşi vor putea depune actele în acest an la Ambasada României de la Chişinău în perioada 15 – 27 iulie.

I. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR din R. Moldova

I.1 Înscrierea în învăţământul preuniversitar
Înscrierea în învăţământul preuniversitar se face astfel:
– la inspectoratul şcolar judeţean, pentru cei care doresc efectuarea/continuarea studiilor preuniversitare în România;
– la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru absolvenţii învăţământului
gimnazial din România, promoţia 2007 – 2008, care doresc continuarea studiilor în
învăţământul liceal din România;
– la sediul Ambasadei României la Chişinău, pentru absolvenţii de gimnaziu
din Republica Moldova, promoţia 2007 – 2008, care doresc continuarea studiilor în
învăţământul liceal din România

I.2 Înscrierea în învăţământul universitar se face astfel:
– pentru studii de licenţă:
*Absolvenţii de liceu din România se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii autohtoni;
*Absolvenţii de liceu din Republica Moldova se înscriu la Ambasada României din Chişinău, pentru selecţia dosarelor.
– Pentru studii de masterat/rezidentiat:
*Absolvenţii cu studii de licenţă în România se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii autohtoni;
– Pentru studii de doctorat:
*Absolvenţii cu studii de licenţă/masterat în România/Republica Moldova se pot înscrie la studii universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de concurs, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii autohtoni.

I.3 DOCUMENTELE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
Învăţământ preuniversitar Tabelul nr. 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Învăţământul universitar Tabelul nr. 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NOTA: 1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru
candidaţii respectivi.
2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.
3. Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii Publice poate
solicita documente specifice suplimentare,
4. Candidaţii pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat depun dosarele de
înscriere direct la universităţile organizatoare, care pot solicita şi documente
specifice suplimentare.
5. În cererea de înscriere candidaţii vor opta pentru un domeniu de licenţă/specializare în învăţământul superior, după preferinţe.
6. Candidaţii din promoţia 2008 care nu au intrat în posesia diplomei de studii pot
depune la dosarul de concurs adeverinţa de absolvire a studiilor respective,
urmând ca, la înmatriculare, să prezinte actul în original.

I.2. DESFĂŞURAREA ADMITERII

I.A ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

I.A.1 Organizarea admiterii
Admiterea în ciclul liceal se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Inspectorul General Judeţean numeşte prin decizie Comisia de primire a dosarelor şi Comisia de admitere, stabileşte componenţa şi atribuţiile acestora.

I.A.2 Desfăşurarea admiterii
Admiterea se face fără examen, prin repartizare pe locurile special alocate, cu finanţare de la bugetul de stat, în conformitate cu Anexa nr. 5.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul liceal:
a) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din România, înscrierea în licee sau în şcoli de
arte şi meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media
generală obţinută la tezele cu subiect unic are o pondere de 50%, iar media generală
de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
TU + ABS = MA, !!!!!!!!!!formula
2
unde:
− TU = media generala obţinută la tezele cu subiect unic;
− ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
− MA = media de admitere.
Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.
b) Pentru absolvenţii ciclului gimnazial din R. Moldova, admiterea se face pe baza mediei generale obţinute la examenul de absolvire a gimnaziului, care are o pondere de 50%, şi a mediei generale pe anii de studii care are o pondere de 50% în calculul mediei de admitere, după formula de mai jos:
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MEAG + ABS = MA !!!!!!!!!!formula
2
unde:
– MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;
– ABS = media generală de absolvire a anilor de studii;
– MA = media de admitere.
Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Repartizarea candidaţilor pe filiere, profiluri şi specializări se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcţie de opţiuni şi de numărul de burse, pe
locurile din unităţile de învăţământ liceal oferite de inspectoratele şcolare judeţene.

La profilurile artistic, sportiv şi teologic, înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve – de promovarea probei de verificare a cunoştinţelor de limba moderna, la liceele din România la care au fost repartizaţi.

Comisia de admitere afişează listele cu rezultatele concursului la data de 15 august 2008. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi va transmite, în termen de 5 zile lucratoare de la afişarea rezultatelor, Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului listele candidaţilor admişi, pe judeţe şi licee, cu mediile de admitere, în vederea emiterii ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru acordarea burselor.
De asemenea, comisia de admitere va transmite – pe licee – inspectoratelor şcolare listele şi dosarele candidaţilor admişi.

I.B ÎNVATAMÂNT UNIVERSITAR

I.B.1 Admiterea la studii universitare de licenţă
a) Pentru absolvenţii de liceu din România: admiterea se face de către facultăţi în aceeaşi sesiune de examene cu cetăţenii autohtoni, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile repartizate de MECT
pentru cetăţenii din R. Moldova (Anexa nr. 6A).
Notă:
1. Deţinătorii unor distincţii la olimpiadele şcolare şi concursurile artistice naţionale şi internaţionale din ultimii 2 ani au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la facultăţile şi domeniile universitare de licenţă pentru care au optat.
2. Locurile neocupate de către cetăţenii din R. Moldova, absolvenţi de liceu din România, promoţia 2008, nu pot fi redistribuite de către universităţi cetăţenilor proprii.
Aceste locuri vor fi comunicate la MECT odată cu listele candidaţilor admişi pe locuri
subvenţionate. Înmatricularea la studii se face pe baza ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului din România.
b) Pentru absolvenţii de liceu din R. Moldova: Admiterea (selecţia) la studii universitare de licenţă a absolvenţilor de liceu din R. Moldova se efectuează de Comisia Mixtă MAE – MECT, pe bază de dosare şi după următoarele criterii, în ordine:
*Performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale;
*Media de absolvire (MA);
*Opţiunile candidaţilor;
*Numărul locurilor repartizate conform Anexei nr. 6B şi pe universităţi.
Media generală de admitere (MG) se calculează după următoarea formula:
(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) = MG
unde:
MA = M abs + M bac !!!!!formula, reprezintă media de absolvire, care se calculează cu două zecimale, fără rotunjire
M abs = media anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat.
0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru:
– media de absolvite (MA);
– domeniul fundamental de studii (Bdom);
Bonificaţia pentru domeniul de studiu (Bdom), pentru care a optat candidatul, se
acorda conform Tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Notă:
*În cazul unor medii egale, departajarea se face ţinându-se cont de media examenului de bacalaureat a candidaţilor / media anilor de studii, după caz;
*Participarea în ultimii 2 ani la concursuri internaţionale conferă dreptul candidaţilor la repartizare cu prioritate, conform opţiunilor exprimate.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe durata studiilor, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxa în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii autohtoni.
Pentru specializările din domeniilor de studii universitare de licenţă – educaţie fizică şi sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea
este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini. În cazul nepromovării probei de aptitudini, bursele se redistribuie în cadrul fiecărui domeniu în parte, între cei declaraţi promovaţi la proba de aptitudini.

I.B.2 Admiterea la studii universitare de masterat

*Admiterea la studii universitare de masterat se face prin concurs, de către universităţi, în aceeaşi perioadă şi condiţii cu candidaţii autohtoni, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate conform Anexei nr. 8 Masterat, până la epuizarea acestora, inclusiv prin redistribuirea locurilor repartizate şi neocupate. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul.

I.B.3 Admiterea la studii universitare de doctorat

*Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, de către universităţi, în aceeaşi perioadă şi condiţii cu candidaţii autohtoni, în conformitate cu criteriile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior, pe locurile subvenţionate şi repartizate conform Anexei nr. 8 – Doctorat, până la epuizarea acestora, inclusiv prin redistribuirea locurilor repartizate şi neocupate. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul.

I.B.4 Admiterea la rezidenţiat

Admiterea la rezidenţiat (specializare) se face prin concurs, în aceeaşi perioada şi condiţii cu cetăţenii autohtoni. Dosarele se depun direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul. La concursul pentru admiterea la masterat şi rezidenţiat pot participa cetăţeni de origine etnică română care sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, sau care deţin o diplomă echivalată în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care candidaţii la concursul de rezidenţiat au obţinut punctajul de promovare, dar nu s-au clasificat în limita numărului de locuri la grupa de specialităţi solicitate, aceştia vor putea fi înscrişi, la cerere, în limita numărului de locuri, inclusiv prin redistribuirea celor vacante, ca rezidenţi în Medicina de Familie.

I.3. REZULTATELE SELECŢIEI (ADMITERII) ŞI ÎNMATRICULAREA STUDENTILOR

Rezultatele selecţiei la studii se vor comunica până la 31 august al fiecărui an:
*Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru cetăţenii din Republica Moldova repartizaţi în liceele din România;
*Ambasadei României din Chişinău prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni;
*Instituţiilor de învăţământ universitar primitoare.
Pe site-ul MECT vor fi publicate ordinele de înmatriculare ale candidaţilor admişi pe
locurile subvenţionate de stat.

Pentru înmatricularea la studii, candidaţii prezintă actele de studii în original,
precum şi alte documente solicitate de instituţiile de învăţământ, după caz.

http://www.jurnal.md/article/7153/

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ