Otelul Galati – FC Tiraspol

3
102

Meci amical disputat in weekendul trecut. Mesajul: „Romania plinge cu lacrimi amare/ pentru sora mai mica lasata in uitare”

3 COMENTARII

 1. Partidului Reîntregirii Naţionale

  PROGRAM

  I. Dispoziţii generale

  Partidul Reîntregirii Naționale (PRN) s-a constituit din necesitatea imperioasă de a oferi solutii la situaţia catastrofală în care se află R. Moldova ca urmare a eşecului definitiv şi ireversibil al experimentului îndelungat de „independenţă” a acesteia.
  R. Moldova s-a postat temeinic pe ultimul loc în Europa după nivelul de trai, aceasta nu este în stare să asigure nici dreptul la viață cetățenilor săi! PIB-ul RM pe cap de locuitor în 2010 a constituit doar 1.630 $, tocmai… 50% din PIB-ul anului 1991 (în prețuri comparabile), în timp ce PIB-ul României a fost de 7.542 $! Chiar dacă vom păstra ritmurile de creștere economică, ne-ar trebui cam 40 de ani ca să atingem nivelul anului 1991 și vreo 150 – pe cel al României! Spre finele anului 2011 datoria externă însumată a RM a depăşit 5 mld, în timp ce veniturile în bugetul de stat au constituit doar 1.7 mld USD. Situaţia se schimbă pe an ce trece din proastă în şi mai proastă; dacă în 1991 datoriile externe însumate ale RM (în USD) constituiau 180 mln, în 2007 – 2.3 mld, în 2011 – peste 5 mld… În 2010 importurile au totalizat 3,5 mld, iar exporturile doar 1,7 mld USD…
  RM este un stat insolvabil şi falimentar la toate capitolele, fără securitate economică, energetică, militară, politică şi societală, incapabilă să preia controlul asupra întregului său teritoriu şi a frontierei de est, fără resurse energetice şi zăcăminte naturale şi cu cea mai scăzută speranţă de viaţă din Europa!
  ─ Majoritatea întreprinderilor industriale, conductele de gaze, au fost înstrăinate în favoarea Rusiei pentru a acoperi măcar o parte din „datoriile” acumulate faţă de aceasta pentru gazele şi energia electrică livrate R. Moldova; actualmente ni se înstrăinează şi ultima avuţie care ne-a mai rămas – pămînturile strămoşeşti!;
  ─ Agricultura a ajuns într-o situaţie deplorabilă: dintr-o Republică exportatoare de produse agroalimentare, R. Moldova a ajuns să importe cea mai mare parte dintre acestea, productivitatea în agricultură în R. Moldova este de zeci de ori mai mică faţă de media pe Uniunea Europeană, iar ponderea populaţiei care lucrează în agricultură este de peste 50% din numărul total al populaţiei angajate în cîmpul muncii (faţă de 5-7% în UE)!;
  ─ Investiţiile în fondurile fixe şi infrastructură sînt nesemnificative, astfel, uzura fondurilor fixe a atins 90-95%, iar drumurile Republicii au ajuns într-o situaţie catastrofală…;
  ─ R. Moldova nu dispune de zăcăminte naturale şi resurse energetice proprii, iar importul acestora la preţurile impuse de principalul furnizor–Rusia, a dus la falimentarea definitivă şi ireversibilă a statului R. Moldova! Orice zi în plus de existenţâ a R. Moldova ca ,,stat independent” ne apropie de colapsul total, care va duce, incontestabil, la acapararea întregului patrimoniu de către Rusia şi pierderea definitivă a acestor teritorii!;
  ─ Sistemul educaţional în R. Moldova se află într-o situaţie dezastruoasă; dotarea aşezămintelor de învăţămînt se află sub orice critică, nivelul de pregătire a specialiştilor este extrem de scăzut, diplomele obţinute în R. Moldova nu sînt recunoscute nicăieri în lume. Pe de asupra, persistă şi inechitatea în procesul educaţional: nivelul de instruire, calitatea studiilor la sate este net inferior celui de la oraşe… Iar trecerea la studii în instituţiile superioare de învăţămînt contra plată a îngrădit şi mai mult accesul tinerilor din mediul rural la studii superioare. Statul nu coordonează şi nu corelează necesităţile Republicii în specialişti în anumite domenii cu instituţiile corespunzătoare de învăţămînt, astfel, acestea transformîndu-se în SRL-uri de producere a şomerilor cu diplome… Salariile în instituţiile preuniversitare pentru tinerii specialişti sînt extrem de mici, încît, prea puţini dintre aceştia se mai angajează după absolvire în şcoli şi licee…;
  ─ La fel de catastrofală este şi starea de lucruri în domeniul ocrotirii sănătăţii. Trecerea la asistenţa medicală contra plată a îngrădit accesul majorităţii populaţiei la serviciile medicale calificate, mulţi oameni mor cu zile… Remunerarea cadrelor medicale, la fel ca şi în sistemul educaţional, este foarte mic, din care cauză foarte mulţi specialişti, în special, tinerii, emigrează…
  În aceste circumstanţe, sloganurile despre integrarea R. Moldova de una singură, ca stat
  independent, în Uniunea Europeană au menirea doar să inducă în eroare electoratul şi opinia publică
  internaţională… Majoritatea partidelor existente în R. Moldova încearcă să ne convingă că ele vor duce
  R. Moldova în Uniunea Europeană prin uşa din spate, fără să sufle o vorbă despre obligativitatea
  integrării iniţial în NATO, mai mult, rămînînd în cadrul CSI… Dar nici o ţară fostă comunistă nu s-a integrat în Uniunea Europeană fără să se fi integrat, mai întîi, în NATO! Apartenenţa la NATO este o precondiţie pentru a putea accede în Uniunea Europeană!
  Pentru a se putea integra în NATO, însă, R. Moldova trebuie mai întîi să rezolve cîteva probleme insurmontabile:
  ─ Să scape de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc şi să preia controlul asupra întregului teritoriu şi al frontierelor;
  ─ Să iasă din CSI;
  ─ Să modifice art. 11 al Constituţiei, care stipulează că R. Moldova este un stat neutru;
  ─ Să-şi asigure securitatea politică, economică, energetică şi socială;
  ─ Să-şi racordeze căile ferate, reţelele electrice şi magistralele de gaze la cele europene şi multe altele…
  R. Moldova nu este în stare să determine Rusia să-şi retragă trupele şi armamentul de pe teritoriul său. Nici implicarea Uniunii Europene şi a SUA în calitate de observatori în procesul de soluţionare a diferendului transnistrian n-a schimbat situaţia. Mai mult: conflictul îngheţat de la Nistru este o bombă cu efect întîrziat, gata oricînd să se declanşeze aşa cum s-a întîmplat în Georgia…
  Tot atît de iluzorii sînt şi modificarea Constituţiei R. Moldova şi ieşirea din CSI, avînd în vedere structura clasei politice şi componenţa Parlamentului R. Moldova;
  R. Moldova, pe de altă parte, nu-şi poate asigura securitatea politică atîta timp, cît pe teritoriul său se află trupe de ocupaţie străine… Suntem, astfel, într-un cerc vicios…
  Securitate economică înseamnă ca statul să fie solvabil, eficient din punct de vedere economic, altfel spus, să producă mai mult decît consumă. În R. Moldova, însă, lucrurile stau tocmai invers…
  Securitate energetică în R. Moldova pur şi simplu nu există atîta timp cît şi gazele, şi energia electrică, şi cărbunii, şi produsele petroliere vin din exterior (în special – din Rusia), în situaţia cînd R. Moldova nu dispune de toate acestea;
  Securitate societală înseamnă linişte şi concorde în societate, lipsa unor animozităţi interetnice sau între societatea civilă şi putere. Insecuritatea societală din R. Moldova poartă un caracter identitar, totul se învîrteşte în jurul unei probleme artificiale: cine suntem şi ce limba vorbim. Pînă nu se va recunoaşte oficial că băştinaşii din aceste teritorii sunt ROMÂNI, parte componentă a POPORULUI ROMÂN, pînă nu va fi stipulat în Constituţia R. Moldova că limba de stat în R. Moldova este limba română, securitate societală aici nu va fi…
  În concluzie, R. Moldova n-are nici o şansă să se integreze într-un viitor previzibil de una singură în NATO, indiferent de forţele politice care o guvernează!
  Iar pentru a se integra în Uniunea Europeană, R. Moldova (dacă printr-un miracol ar deveni membră a NATO) ar trebui să parcurgă acelaş traseu ca şi toate celelalte ţări foste candidate, adică să îndeplinească condiţiile celor 31 de capitole ale ACQUIS-ului comunitar, lucru greu de imaginat, întrucît R. Moldova nu va dispune niciodată de banii necesari pentru asta, cu toate infuziile financiare din exterior… În concluzie: R. Moldova n-are nici o şansă să devină vre-o dată stat prosper şi să se integreze într-un viitor previzibil, de una singură, în Uniunea Europeană! Pe de asupra, nici Uniunea Europeană nu este dispusă să se extindă spre est în următorii 25 de ani, din contra, R. Moldova este plasată în aşa-zisul parteneriat estic, alături de Belarusi şi Azerbaidjan…
  Pe de altă parte, existenţa R. Moldova şi în continuare ca stat independent va duce, inevitabil, la stingerea fiinţei naţionale româneşti în aceste teritorii în foarte scurt timp: R. Moldova nu este în stare să asigure nici minimul de existenţă cetăţenilor săi, din care cauză au emigrat deja circa 1.300.000 de persoane, în special tineri, și exodul continuă… Ca urmare – nu se mai întemeiaza familii, nu se mai nasc copii, în timp ce bătrînii mor pe capete… Ni se stinge Neamul văzînd cu ochii… Deasupra fiinţei naţionale româneşti în teritoriile româneşti din stînga Prutului planează pericolul de moarte! Căci cei plecați nu se mai întorc, locul lor fiind ocupat de venetici… Actualmente ponderea populației băștinașe în R. Moldova constituie apr. 53%, există pericolul real ca peste cîțiva ani aceasta să coboare sub 50%, iar de aici pînă la stingerea totală a ființei naționale nu rămîne decît un pas! Din simplul motiv că ,,eliberatorii” și urmașii acestora ne vor hotărî soarta, la urnele de vot, în condițiile cînd conaționalii noștri, plecați, sunt scoși din viața politică…
  În viziunea PRN, nici acordarea cetăţeniei române nu-i o soluţie, din contra: acordarea cetăţeniei romăne pentru românii din stînga Prutului, în condiţiile existenţei şi în continuare a R. Moldova ca stat independent, va accelera exodul populaţiei şi va duce la stingerea Neamului Românesc şi pierderea definitivă a acestor teritorii în foarte scurt timp! În viziunea PRN, cea mai rapidă şi cea mai rezonabilă cale de redobîndire a cetăţeniei române este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Astfel, toţi cetăţenii R. Moldova vor deveni imediat şi automat cetăţeni ai României şi, implicit, ai Europei, dar cu teritorii cu tot şi nu în afara lor! În 1940 basarabenii şi-au pierdut Ţara, iar în consecinţă – şi cetăţenia! Iată de ce datoria patrioţilor basarabeni este să-şi recapete Ţara, iar problema cetăţeniei se va rezolva de la sine în doar cîteva luni!
  În această situaţie, în viziunea PRN, unica soluţie de a salva de la pieire şi de a conserva fiinţa naţională românească în teritoriile româneşti înstrăinate de la est de Prut, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice, de a scăpa de trupele de ocupaţie ruseşti şi de a ne redobîndi cetăţenia română este revenirea de urgenţă la sînul Patriei-mamă România!
  Redevenind parte integrantă a Statului Unitar Român, avînd în vedere că România este membră şi a NATO, şi a Uniunii Europene, teritoriile româneşti din stînga Prutului vor deveni automat parte şi a NATO, şi a UE, cu toate consecinţele, ce decurg de aici! Unindu-ne cu România (în hotarele recunoscute pe plan internaţional, cu Transnistrie cu tot), problema Transnistriei va fi transferată pe agenda de preocupări a Uniunii Europene şi NATO, unicele forţe de pe glob în stare să determine Rusia să-şi onoreze obligaţiile asumate la Istanbul în 1999! Redevenind parte a României şi, implicit, a Uniunii Europene, acestea vor veni în aceste teritorii cu investiţii masive în toate domeniile, vor deschide sute de mii de locuri de muncă bine plătite, astfel, ca tinerii noştri să nu mai fie nevoiţi să emigreze în căutarea unui loc de muncă, mai mult, astfel îi vom putea aduce acasă şi pe cei plecaţi de nevoie în străinătate şi vom asigura continuitatea Neamului Românesc în acest spaţiu românesc!

  II. Principii de bază

  PRN se călăuzeşte în activitatea sa de următoarele principii de bază:
  ─ R. Moldova este o anomalie istorică, o consecinţă directă a Pactului Molotov-Ribbentrop;
  ─ R. Moldova este un stat eşuat, insolvabil şi falimentar la toate capitolele, ea nu poate exista de una singură, nu are nici o şansă să devină vre-o dată stat prosper, nu poate determina Rusia să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său şi n-are nici o şansă să se integreze de una singură într-un viitor previzibil în structurile europene şi euroatlantice, indiferent de forţele politice care o guvernează sau care se vor afla la guvernare;
  ─ R. Moldova nu este în stare să asigure nici minimul de existenţă cetăţenilor săi;
  ─ Unica soluţie de a ne salva de la pieire şi de a ne conserva fiinţa naţională, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice, de a ne redobîndi cetăţenia română şi de a scăpa de trupele de ocupaţie ruseşti este revenirea de urgenţă la trupul Patriei-mamă România!;
  ─ Condiţiile istorice la ora actuală sunt cu mult mai favorabile (Re)Unirii decît în 1918;
  ─ Aspiraţiile proeuropene, spre un trai decent şi civilizat, au cuprins minţile majoritaţii locuitorilor R. Moldova, indiferent de etnie. Astfel, apariţia unei formaţiuni politice, care le-ar oferi acestora o şansă reală de a se integra în structurile europene şi euroatlantice – (Re)Unirea cu Patria-mamă România (varianta germană) – a devenit o necesitate stringentă!
  Deviza PRN este: Un singur Popor – o singură Ţară!

  III. Valori fundamentale

  Printre valorile fundamentale, menite să asigure respectarea demnităţii umane şi a interesului naţional, de care se călăuzeşte PRN în activitatea sa, se numără: libertatea, egalitatea de şanse, patriotismul, responsabilitatea, solidaritatea şi unitatea naţională.
  Libertatea individuală se realizează în relaţia cu ceilalţi membri ai societăţii şi cu societatea civilă în ansmblu. Libertatea este indisolubil legată de morală. Libertatea individului nu trebuie să afecteze libertatea şi drepturile celorlalţi. Libertatea este condiţionată de asigurarea unei justiţii independente şi transparente, posibilă numai într-o societate bazată pe principii morale.
  Egalitatea de şanse poate fi asigurată doar într-un stat de drept cu o economie de piaţă funcţională, eficientă şi competitivă, solvabil din punct de vedere economic, şi care ar avea asigurate securitatea economică, energetică, politică, şi societală.
  Patriotismul este indisolubil legat de noţiunea de Patrie. În viziunea PRN Patria înseamnă România în frontierele ei de pînă la invazia sovietică din 1940! A fi patriot în R. Moldova înseamnă a fi unionist! Nimeni nu se poate considera patriot în aceste teritorii româneşti, dacă nu se pronunţă deschis pentru revenirea lor la trupul Patriei-mamă România şi nu acţionează în acest sens.
  Responsabilitate, în condiţiile R. Moldova, înseamnă a te pătrunde de pericolul de moarte care planează asupra fiinţei naţionale româneşti din teritoriile naţionale româneşti de la est de Prut, în condiţiile menţinerii acestora separate de trupul Ţării şi a acţiona fără rezerve pentru readucerea lor grabnică la trupul Patriei-mamă România.
  Solidaritatea cetăţenilor R. Moldova în jurul dezideratului de (Re)Unificare a Ţării poate fi obţinută prin acţiuni susţinute şi eficiente de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea stringentă a revenirii la sînul Patriei istorice România, ca unică soluţie de a ne salva şi conserva fiinţa naţională şi de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice.
  Unitatea Naţională este condiţia necesară şi obligatorie pentru a dăinui în istorie ca etnie în întreg spaţiul naţional-teritorial românesc şi poate fi asigurată doar în condiţiile Reîntregirii teritoriale a României, altfel spus, cînd vor fi lichidate consecinţele odiosului Pact Molotov–Ribbentrop şi ale Protocolului adiţional secret al acestuia.

  IV. Programul PRN pentru perioada cît se va afla în opoziţie parlamentară sau în afara Parlamentului

  În toată perioada cît se va afla în opoziţie (parlamentară sau extraparlamentară), PRN va acţiona în sensul educării patriotice şi conştientizării populaţiei asupra situaţiei catastrofale în care se află statul R. Moldova şi pericolului de moarte care planează asupra fiinţei naţionale în teritoriile româneşti din stînga Prutului şi necesităţii stringente a revenirii lor la trupul Patriei-mamă România, precum şi a sensibilizării clasei politice şi autorităţilor din R. Moldova şi România, a organismelor internaţionale, asupra situaţiei catastrofale în care se află R.Moldova, astfel, ca acestea să întreprindă acţiunile care se impun. De asemenea, va acţiona în sensul implementării în R. Moldova a standardelor şi normelor româneşti şi europene în toate domeniile vieţii economice, sociale, spirituale, administrative, juridice, legislative ş.a.m.d.

  A. În plan economic:
  ─ va pleda şi va sprijini toate iniţiativele şi acţiunile îndreptate spre implementarea în R. Moldova a mecanismelor economiei de piaţa funcţională, eficientă şi competitivă în condiţiile unei concurenţe libere şi ale egalităţii şanselor;
  ─ va întreprinde acţiunile care se impun, pentru ca autorităţile R. Moldova să investească prioritar în capitalul fizic, generator de noi locuri de muncă bine plătite, utilizînd în acest sens şi fondurile nerambursabile, alocate de instituţiile financiare externe;
  ─ va iniţia şi va sprijini acţiunile îndreptate spre implementarea în R. Moldova a standardelor de calitate româneşti şi, implicit, ale Uniunii Europene, în toate sferele de producere şi servicii;
  ─ va insista pentru modificarea grabnică a ecartamentului căilor ferate existente, asemeni celor europene şi construirea altora noi la standarde europene;
  ─ va iniţia şi va sprijini acţiunile îndreptate spre realizarea unei infrastructuri rutiere moderne, construirea şi reabilitarea tuturor drumurilor de circulaţie europeană, construirea mai multor poduri peste Prut cu benzi atît pentru traficul auto, cît şi pentru cel feroviar ş.a.m.d.;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile de la Chişinău în vederea interconectării şi unificării reţelelor electrice şi de gaze din R. Moldova cu cele din România şi, implicit, ale Uniunii Europene;
  ─ va face demersurile necesare pe lîngă autorităţile Statului Român, astfel, ca acestea să-şi deschidă piaţa muncii şi a serviciilor pentru cetăţenii R. Moldova, asigurîndu-le acestora aceleaşi drepturi şi protecţie socială ca şi cetăţenilor români;
  ─ va propune şi va insista pe lîngă autorităţile de la Bucureşti ca acestea să stabilească un regim de trecere simplificată a frontierei pentru mijloacele de transport, maşinile şi utilajele agricole şi de construcţii, înmatriculate în R. Moldova, în vederea prestării serviciilor corespunzătoare pe teritoriul României în condiţii similare cu ale celor din România;
  ─ va întreprinde acţiuni energice în vederea pătrunderii în toate sferele economice din R. Moldova a capitalului românesc;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile de la Chişinău şi Bucureşti pentru reprofilarea şi transformarea unor întreprinderi industriale din R. Moldova, care şi-au încetat activitatea dintr-un motiv sau altul, în filiale ale unor întreprinderi similare din România.;
  ─ va iniţia şi încuraja crearea şi buna funcţionare a cît mai multe societăţi comerciale, inclusiv sub egida PRN, va elabora şi promova prin reprezentanţii săi în Parlament şi Guvern proiecte de legi şi hotărîri, care ar viza integrarea şi unificarea economică a celor două state româneşti;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile de la Bucureşti şi Chişinău în vederea transformării punctelor vamale de la Prut în puncte vamale comune;
  ─ va întreprinde acţiuni energice pe lîngă autorităţile republicii în vederea reorientării acesteia spre alte surse energetice decît cele ruseşti, în primul rînd spre cele venite din România şi din alte ţări ale Uniunii Europene, precum şi spre dezvoltarea unor surse autohtone;
  ─ va face demersurile necesare pe lîngă autorităţile Statului Român să creeze condiţiile necesare pentru preluarea întregului surplus de producţie agricolă, inclusiv a vinurilor şi băuturilor alcoolice din R. Moldova, în vederea comercializării, inclusiv pe piaţa europeană, sau prelucrării industriale la întreprinderile corespunzătoare din România;
  ─ va propune autoritarităţilor bancare din România să deschidă cît mai multe sucursale ale băncilor româneşti la Chişinău şi în cele mai importante oraşe din R. Moldova;
  ─ va pleda pentru reformarea şi subvenţionarea agriculturii R. Moldova, asemeni ţărilor din Uniunea Europeană, va sprijini acţiunile Guvernului în vederea creării unor socetăţi agricole familiale, asigurarea acestora cu seminţe, material săditor, îngrăşăminte şi chimicale subvenţionate, reorientarea producţiei acestora spre piaţa de desfacere a Uniunii Europene;
  ─ va propune şi va insista pe lîngă autorităţile R. Moldova în vederea creării şi stimulării unor societăţi comerciale, care ar avea ca obiect de activitate achiziţionarea şi comercializarea produselor agricole, atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă;
  ─ va propune Guvernului R. Moldova să elaboreze şi să implementeze un sistem de asigurări obligatorii în sectorul agrar, să creeze un fond special, destinat despăgubirilor în caz de calamităţi naturale;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile Republicii să aloce mijloacele necesare în vederea împăduririi terenurilor supuse eroziunii şi înfiinţarii unor făşii forestiere protectoare pe terenurile agricole din extravilan;
  ─ va iniţia şi va sprijini acţiunile Parlamentului şi Guvernului R. Moldova, îndreptate spre crearea unui mediu de afaceri prietenos şi atractiv pentru investitorii străini;
  ─ va acţiona în sensul eliminarii practicii de exceptare a unor firme clientelare de la plata taxelor şi impozitelor la importuri şi din activitatea economică;
  ─ va propune şi sprijini acţiunile Guvernului în vederea creării unor fonduri de dezvoltare cu finanţare atît internă cît şi externă, şi distribuirea acestora unor firme, capabile să introducă cele mai noi şi performante tehnologii în domeniu la ora actuală;
  ─ va cere Parlamentului R. Moldova să elaboreze cadrul legislativ necesar în vederea stimulării întreprinderilor economice din Republică, astfel, ca acestea să producă mărfuri competitive pe piaţa externă, să li se asigure acestora o creditare preferenţială şi finanţarea din fonduri nerambursabile, scutirea de T.V.A. şi impozit pe profit în primii trei ani de activitate s.a.m.d.;
  ─ va încuraja acţiunile îndreptate spre crearea în R. Moldova a unei societăţi informaţionale la standarde europene;
  ─ va iniţia şi va sprijini acţiunile R. Moldova, îndreptate spre creştere economică şi stabilitate macroeconomică, bazate pe competitivitatea produselor şi serviciilor şi stabilitatea preţurilor;
  ─ va sprijini iniţiativele şi acţiunile îndreptate spre protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural.

  B. În plan social:
  ─ va sprijini acţiunile autorităţilor R. Moldova, îndreptate spre libera circulaţie a persoanelor,
  ─ capitalului, mărfurilor şi serviciilor în spaţiul european, spre asigurarea cadrului legal pentru deplasarea cetăţenilor R. Moldova la muncă în ţările Uniunii Europene în baza unor acorduri interguvernamentale, asigurîndu-le acestora protecţia socială necesară şi vechimea în muncă;
  ─ va cere întroducerea unui sistem de salarizare, prin care ar fi garantat salariul minim pe economie în mărime de cel puţin valoarea coşului minim de consum, iar salariul mediu – în mărime de cel puţin echivalentul a două salarii minime, şi a unui mecanism eficient de indexare a acestora în funcţie de fluctuaţia coşului minim de consum;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile de la Chişinău pentru revizuirea sistemului de pensionare, astfel ca acesta să asigure echitatea socială, să excludă decalajele mari şi privilegiile pentru foştii nomenclaturişti de partid, KGB-işti şi colaboratori ai acestora, să fie stabilit un plafon minim de pensii, echivalent cu coşul minim de consum, să fie creat un mecanism de indexare a acestora;
  ─ va propune şi va sprijini întroducerea unei pensii sociale minime garantate, echivalentă cu cel puţin minimul de existenţă;
  ─ va propune înfiinţarea unui fond de garantare a pensiilor;
  ─ va pleda pentru întroducerea unui mecanism de actualizare semestrială a pensiilor în funcţie de evoluţia coşului minim de consum;
  ─ va propune şi va insista pentru înlăturarea decalajului dintre salariile din sfera bugetar – financiară şi alte sfere din sectorul de stat;
  ─ va propune guvernului R. Moldova crearea unui fond special pentru asistenţa medicală gratuită pentru pensionari, persoanele cu dizabilităţi, invalizii războiului de pe Nistru şi păturile vulnerabile ale societăţii;
  ─ va pleda pentru înfiinţarea unor sindicate independente şi stabilirea unui dialog social cu acestea, precum şi cu societatea civilă în ansamblu;
  ─ va insista ca îndemnizaţiile de şomaj să fie alocate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
  ─ va cere autorităţilor statului ca fondurile, destinate dezvoltării şi sistematizării localităţilor rurale, venite din exterior, să fie distribuite în mod transparent cu participarea obligatorie a societăţii civile;
  ─ va insista pe lîngă autorităţile de la Chişinău în vederea adoptării unei legi cu privire la justificarea averilor demnitarilor şi creării unui mecanism de expropriere a acestora, cînd este cazul, şi tragere la răspundere a celor vinovaţi;
  ─ va cere autorităţilor de la Chişinău să armonizeze legislaţia R. Moldova în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului cu cea românească şi europeană;
  ─ va insista asupra reformei juridice astfel, ca toţi judecătorii să fie nominalizaţi prin concurs de către Consiliul Suprem al Magistraturii, care, la rîndul său, să fie stabilit şi cu concursul societaţii civile;
  ─ va întreprinde acţiunile care se impun în vederea diminuării corupţiei în societate, depolitizării administraţiei publice şi transferului deciziilor la nivelul comunităţilor locale;
  ─ va cere cu insistenţă autorităţilor statului să întreprindă acţiunile ce se impun pentru restituirea (recompensarea) averilor celor deportaţi şi despăgubirea victimelor regimului totalitar comunist;
  ─ va acţiona în sensul asigurării unei vieţi demne pentru participanţii războiului de pe Nistru, în special a invalizilor şi familiilor celor decedaţi în acel război;
  ─ va insista asupra adoptării legii lustraţiei şi eliminării din viaţa publică şi organele de conducere a persoanelor, care au făcut parte din KGB şi a colaboratorilor acestuia;
  ─ va pleda pentru crearea condiţiilor, care ar stimula natalitatea şi creşterea copiilor în familie şi ar elimina abandonul acestora: stabilirea unor îndemnizaţii pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani în valoare de 75% din salariul mediu al mamei, dar nu mai mică de salariul minim pe economie, inclusiv pentru mamele care n-au fost încadrate în cîmpul muncii înainte de naştere, deschiderea şi întreţinerea unui număr suficient de creşe şi grădiniţe, inclusiv în localităţile rurale, acordarea unor gratuităţi elevilor din familii vulnerabile în achiziţionarea rechizitelor, uniformei, încălţămintei şi pentru transport, acordarea unor alocaţii sociale pentru familiile vulnerabile şi cu mulţi copii, susţinerea familiilor monoparentale ş.a.m.d.;
  ─ va propune şi va sprijini măsurile îndreptate spre eficientizarea luptei împotriva corupţiei;
  ─ va pleda pentru corelarea programelor de guvernare cu angajamentele luate de R. Moldova în faţa instituţiilor europene;
  ─ va sprijini măsurile pentru echilibrarea pieţii muncii şi creşterea gradului de ocupare a populaţiei.

  C. În domeniul ocrotirii sănătăţii
  PRN va pleda şi va întreprinde acţiunile care se impun în vederea:
  ─ asigurării stabilităţii şi sustenabilităţii financiare a actului medical calificat prin alocarea a 6% din PIB pentu sistemul ocrotirii sănătăţii;
  ─ reformei sistemului de asigurare medicală, astfel, ca să fie asigurat accesul tuturor cetăţenilor R. Moldova, indiferent de originea şi starea lor socială, la serviciile medicale calificate;
  ─ reabilitării şi dezvoltării infrastructurii sistemului ocrotirii sănătăţii în mediul rural;
  ─ remunerării decente a muncii medicilor, astfel ca aceştia să nu mai fie tentaţi să emigreze;
  ─ intensificării măsurilor de întroducere a medicinii preventive;
  ─ atragerii unor investiţii interne şi externe şi fonduri nerambursabile pentru dotarea instituţiilor medicale cu aparataj modern;
  ─ creării unui sistem de perfecţionare continuă a personalului medical, inclusiv în instituţii medicale de prestigiu din lume;
  ─ construirii în mediul rural a unor reţele de apeducte de apă potabilă, pasportizării tuturor fîntînilor şi excluderii consumului de apă din fîntîni, calitatea apei cărora nu este corespunzătoare;

  D. În domeniul educaţiei şi cercetării
  PRN va pleda şi va acţiona pentru:
  ─ alocarea a 6% din PIB pentru sistemul educaţional;
  ─ investiţii masive, inclusiv din surse externe şi fonduri nerambursabile, în sistemul educaţional, informatizarea tuturor instituţiilor de învăţămînt şi dotarea lor la standarde europene;
  ─ ajustarea sistemului de învăţămînt, a programelor şi manualelor la toate nivelurile şi pentru toate instituţiile de profil din R. Moldova cu cele similare din România;
  ─ elaborarea în comun, cu participarea celor mai prestigioşi istorici de pe ambele maluri ale Prutului, a unor manuale unice de istorie a românilor, care ar cuprinde şi Basarabia, şi nordul Bucovinei, şi întroducerea acestora în sistemele de învăţămînt atît din R. Moldova, cît şi din România;
  ─ accesul egal la educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de originea şi starea lor socială, alocarea unor burse de studii echivalente cu valoarea minimului de existenţă pentru tinerii care provenin din familii vulnerabile şi ale participanţilor la războiul de pe Nistru din 1992;
  ─ reciclarea cadrelor de conducere şi a specialiştilor din toate domeniile şi la toate nivelurile, perfecţionarea şi stagierea tuturor cadrelor din întregul sistem de învăţămînt din R. Moldova în instituţii corespunzătoare din România;
  ─ stabilirea salariilor minime ale profesorilor la nivelul salariului mediu pe economie;
  ─ acordarea unor privilegii precum spaţiu locativ, combustibil gratuit ş.a.m.d. pentru absolvenţii universităţilor pedagogice, care acceptă să vină să lucreze în liceele şi şcolile din mediul rural;
  ─ promovarea excelenţei instituţionale şi ierarhizarea universităţilor şi colegiilor;
  ─ perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice din toate instituţiile de învăţămînt şi stimularea excelenţei profesionale;
  ─ redarea demnităţii sociale meseriei de profesor;
  ─ decongestionarea orarului şi sporirea relevanţei instituţiilor de învăţămînt;
  ─ toleranţa 0 faţă de actele de corupţie din sistemul educaţional;
  ─ crearea unor perspective şi condiţii, care ar motiva formarea profesională a tinerilor;
  ─ alocarea a cel puţin 0.5% din PIB pentru domeniul cercetării şi inovaţiilor şi atragerea unor fonduri externe pentru dotarea instituţiilor în cauză la un nivel contemporan;
  ─ integrarea instituţiilor de cercetări ştiinţifice din Republică în sistemul de cercetare din România şi finanţarea lor atît din partea Guvernului R Moldova, cît şi al României.

  E. În plan politico-ideologic şi spiritual
  Partidului Reîntregirii Naţionale din R. Moldova:
  ─ va acţiona hotărît pentru instaurarea în R. Moldova a unei societăţi cu adevărat democratice, bazate pe asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, egalităţii de şanse, şi o justiţie independentă, competentă şi accesibilă;
  ─ va întreprinde acţiuni hotărîte în vederea eliminării monopolului statului asupra mijloacelor audio-vizuale şi mass-media şi transformarea acestora în companii cu adevărat publice, controlate de societatea civilă, fără vreo implicare a autorităţilor;
  ─ va face tot ce-i stă în puteri pentru adoptarea de urgenţă a Legii Lustraţiei, pentru asigurarea accesului populaţiei la dosarele securităţii, pentru publicarea listelor foştilor colaboratori şi informatori KGB şi excluderea acestora din viaţa publică şi organele de conducere;
  ─ va întreţine legături cu alte formaţiuni politice, structuri civile din Republică şi din afara ei, care împărtăşesc şi susţin aceleaşi idealuri, în vederea realizării obiectivelor sale;
  ─ va participa cu propriii candidaţi la toate alegerile locale şi parlamentare, folosind eficient posibilităţile pe care le oferă o campanie electorală (timpi de antenă la radio şi televiziune, întîlniri pe viu cu alegătorii etc.) pentru propagarea dezideratului de Reunificare a Ţării;
  ─ va iniţia prin reprezentanţii săi în Parlament şi autorităţile publice acţiuni concrete în vederea realizării dezideratului de (Re)Unificare a Ţării şi Neamului Românesc.
  PRN va desfăşura o amplă activitate de conştientizare a maselor largi ale populaţiei R. Moldova şi a opiniei publice internaţionale asupra necesitații stringente a revenirii grabnice a teritoriilor româneşti de la est de Prut în componența României, ca unică soluţie de a salva şi conserva fiinţa naţională românească în aceste teritorii, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice, de a scăpa de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc şi de a ne redobîndi cetăţenia română.
  În acest sens PRN îşi propune:
  ─ să constituie în toate unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II şi III ale R. Moldova filiale şi organizaţii primare ale PRN;
  ─ să antreneze elita societăţii, studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt, persoanele competente în domeniu, în activitatea de conştientizare a populaţiei asupra necesităţii readucerii grabnice a teritoriilor româneşti înstrăinate din stînga Prutului la trupul Patriei-mamă România;
  ─ să editeze şi să propage ziare, reviste, cărţi , broşuri şi alte publicaţii;
  ─ să infiinţeze şi să întreţină SITE-uri şi BLOG-uri ale PRN;
  ─ să poarte dialoguri deschise cu diverse categorii ale populaţiei şi cu persoane aparte;
  ─ să organizeze simpozioane, conferinţe, mitinguri, adunări populare, demonstraţii etc;
  ─ să participe la diferite emisiuni în direct la posturile de radio şi televiziune, inclusiv la cele din România, care sînt recepţionate şi pe teritoriul R. Moldova;
  ─ să organizeze diferite excursii în România şi în alte ţări din U.E., mai ales pentru locuitorii de la sate, în scopul familiarizării acestora cu starea de lucruri de acolo;
  ─ să organizeze şi să mobilizeze cetăţenii R. Moldova, stabiliţi cu traiul sau aflaţi la muncă ori studii în România şi în alte ţări din Uniunea Europeană, în vederea participării acestora la viaţa politică din republică de partea forţelor unioniste, îndeosebi în campaniile electorale;
  ─ să întreprindă acţiuni hotărîte în vederea modificarii Art. 13 din Constituţie în conformitate cu adevărul ştiinţific: limba de stat a R. Moldova este Limba Română!;
  ─ să mobilizeze întreaga societate în vederea exercitării unor presiuni susţinute asupra autorităţilor de la Chişinău pentru a le determina să recunoască oficial identitatea românească a moldovenilor de la est de Prut, a adevărului istoric, că moldovenii (de pe ambele maluri ale Prutului), deopotrivă cu muntenii, dobrogenii, transilvănenii sau bucovinenii, sînt cu toţii parte a Poporului Român, că nu există ,,popor moldovenesc” sau ,,limbă moldovenească”, eliminînd astfel disensiunile din societate, provocate în mod artificial şi deliberat de forţele proimperiale şi antinaţionale de la Chişinău;
  ─ să mediatizeze pe plan internaţional dezideratul de Reunificare a Neamului Românesc, să iniţieze adoptarea unor demersuri colective, colectarea de semnături ş.a.m.d. în scopul sensibilizării organismelor internaţionale şi determinării autorităţilor de la Chişinău şi Bucureşti să întreprindă acţiuni concrete în vederea readucerii teritoriilor româneşti de la est de Prut la trupul României;
  ─ să contribuie la deschiderea a cît mai multe biblioteci de carte românească în localităţile din R. Moldova, mai ales la sate, cu sprijinul autorităţilor române, a unor organizaţii obşteşti, societăţi comerciale şi persoane fizice din Republică şi din afara ei;
  ─ să contribuie la difuzarea neîngrădită a presei tipărite în România şi R. Moldova în întreg spaţiul spiritual-lingvistic românesc;
  ─ să insiste pe lîngă autorităţile de la Chişinău pentru asigurarea recepţionării tuturor canalelor de televiziune româneşti pe întreg teritoriul Republicii;
  ─ să încurajeze acţiunile Guvernului pentru editarea de cărţi în limba română, finanţarea editurilor respective şi asigurarea unor reţele de difuzare a cărţii;
  ─ să încurajeze studiile la licee şi instituţii superioare de învăţămînt din România a tinerilor din R. Moldova, dar şi revenirea lor acasă;
  ─ să contribuie pe toate căile legale la unificarea Bisericii Creştin-Ortodoxe din R. Moldova şi trecerea ei integral sub oblăduirea Patriarhiei Române, precum şi la stabilirea unui parteneriat eficient cu aceasta în sensul accelerării procesului de Reunificare a Ţării şi Neamului Românesc;
  ─ să contribuie la crearea unui spaţiu cultural unic, să fie create condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor cultural–artistice şi de creaţie ale diferitor formaţii, colective artistice şi Uniuni de creaţie, maeştri în artă ş.a.m.d. din România şi R. Moldova în întreg spaţiul spiritual românesc.

  V. Programul PRN pentru situaţia cînd, alături de alte forţe unioniste, va deţine
  majoritatea parlamentară:

  • va adopta în Parlament în regim de urgenţă o Declaraţie de (Re)Unire a Republicii Moldova cu România, cu acordul autorităţilor Statului Român;
  • va acţiona în sensul preluării pazei frontierei pe segmentul transnistrean (dintre România Reîntregită şi Ucraina) de către forţele armate ale României şi NATO;
  • prin acţiuni hotărîte ale Statului Român, NATO şi Uniunii Europene va asigura retragerea trupelor şi armamentului rusesc din teritoriile ocupate ale fostei R. Moldova, devenite între timp parte a NATO şi a Uniunii Europene;
  • va nominaliza un Guvern Regional, menit să asigure reformarea tuturor structurilor statale, economice, juridice, bancare, administrative, vamale, civile, a instituţiilor de învăţămînt etc. din fosta R. Moldova şi integrarea lor în structurile similare ale Statului Unitar Român;
  • în următoarea fază Parlamentul de la Chişinău va delega o parte din deputaţii săi (pe cei care au votat (Re)Unirea) în Parlamentul de la Bucureşti, după care îşi va înceta existenţa;
  • va asigura prin Guvernul Regional nominalizat reciclarea rapidă a cadrelor la toate nivelelurile şi în toate domeniile în instituţii şi întreprinderi corespunzătoare din România, asigurîndu-se omogenizarea nivelului profesional al acestora cu a celor din întreaga Ţară;
  • va asigura cu sprijinul Guvernului României reîntregite şi al Uniunii Europene în maxim 6 luni după Reîntregire egalarea salariilor, pensiilor şi burselor categoriilor corespunzătoare de cetăţeni din fosta R. Moldova cu cele similare din România;
  • va asigura în scurt timp după revenirea la trupul Patriei-mamă înlocuirea buletinelor de identitate ale tuturor cetăţenilor fostei R. Moldova cu buletine româneşti, astfel, toţi aceştia, devenind cetăţeni ai României şi, implicit, ai Uniunii Europene;
  • prin Guvernul Regional şi cu sprijinul Guvernului României va repune în funcţiune, sub o formă sau alta, toate întreprinderile economice din stînga Prutului, care şi-au încetat activitatea;
  • va întreprinde acţiuni hotărîte pentru aducerea în teritoriile româneşti din stînga Prutului, revenite recent la trupul României, a unor investiţii masive din partea Statului Român, a Uniunii Europene şi a altor state înalt dezvoltate şi utilizarea acestora, în primul rînd, pentru reabilitarea şi modernuzarea infrastructurii de transporturi şi crearea a noi locuri de muncă bine plătite, stopînd, astfel, exodul populaţiei peste hotare şi creînd condiţii prielnice pentru revenirea celor plecaţi acasă;
  • va deconspira şi va da publicităţii listele foştilor KGB-işti şi ai colaboratorilor acestora, va întreprinde acţiunile ce se impum pentru excluderea şi neadmiterea pe viitor a acestora în viaţa publică şi organele de conducere;
  • va întreprinde acţiunile care se impun pentru unificarea Bisericii Creştin-Ortodoxe din fosta R. Moldova şi trecerea tuturor parohiilor din aceste teritorii sub oblăduirea Patriarhiei Române;
  • va acţiona în sensul retrocedării tuturor bunurilor confiscate de regimul comunist de ocupaţie foştilor proprietari şi urmaşilor acestora, sau, dacă acest lucru nu mai e posibil – recompensării adecvate a acestora.
  PRN va insista asupra existenţei şi bunei funcţionări a Guvernului Regional de la Chişinău pînă la realizarea tuturor obiectivelor propuse, după care acesta va fi dizolvat.
  În ultima fază, PRN, prin reprezentanţii săi în Parlamentul de la Bucureşti, va acţiona în sensul iniţierii unor tratative dintre România şi Ucraina în problema unui schimb de teritorii, astfel, ca să se revină la frontierele existente pînă la 1940 şi să se pună capăt, astfel, marilor nedreptăţi istorice, care au fost comise faţă de România şi Poporul Român şi, îndeosebi, faţă de românii din stînga Prutului.
  După Reunificarea Ţării, PRN va convoca un Congres extraordinar, la care se va decide soarta PRN: fie că va fuziona cu un alt partid, existent la acel moment în România, fie că se va transforma într-un partid nou cu un nou Statut şi un nou Program, sau îşi va înceta existenţa, oferindu-le membrilor săi libertatea de a alege dintre cele existente în România partidul care-l reprezintă pe fiecare.

  p.r.n. este solutia noastra, a romanilor spre unire ,impreuna cu actiunea 2012 si patrioti ai neamului independenti .

LĂSAȚI UN MESAJ